telepro.vn
Tôi đã trở thành một Telesale như thế nào?
Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, telesales đang có nhiều sự thay đổi đến mức chính những người làm telesales cũng không ngờ đến.