telepro.vn
Công nghệ đã thay đổi giáo dục như thế nào?
Không chỉ thay đổi về cách thức giảng dạy và học tập, công nghệ còn đang thay đổi cả mô hình quản lý giáo dục cũng như cách tiếp cận trong mối quan hệ giữa các tổ chức giáo dục với học viên.