spinmychair.com
IFC hỗ trợ Lộc Trời sản xuất lúa gạo bền vững - Kiến Thức Spin Chair
Tuy là cường quốc xuất khẩu gạo, mà Việt Nam cũng liền chịu bừac ép cạnh tranh tự giàu nhà nác khác Theo đấy, trong suốt hai năm tới, IFC sẽ hỗ trợ Lộc Trời thực hành sinh sản theo cạc tiêu chuẩn và thông lệ canh tác mực Tổ chức Lúa gạo Bền vững …