simorghaviation.com
گزارش تمرین برای شرکت در مسابقات المپیک آسیایی جاکارتا
تا به امروز ۲۵ خرداد ۹۷، ۲۱ روز است که من در اروپا مشغول به تمرین برای شرکت در مسابقات المپیک آسیایی جاکارتا و مسابقات جهانی پاراموتور و ثبت رکورد جهانی هستم ، اتفاق ج