pretor.no
Sluttpakkeavtaler sensurert - avtalelovens § 36
Etter avtalelovens § 36 kan en domstol revidere eller tilsidesette avtaler som det vil være i strid med god forretningsskikk å gjøre gjeldende – såkalt «avtalesensur». Borgarting lagmannsrett utførte slik avtalesensur i en ganske fersk dom om sluttpakkeavtaler. Bakgrunnen for saken var s