pretor.no
Hva følger med fra stat til privat?
Hvilke særrettigheter knyttet til oppsigelsesfrister og særordninger med pensjon følger med når ansatte blir med i en virksomhetsoverdragelse fra en statlig bedrift til privat arbeidsgiver? Borgarting lagmannsrett har svar på dette i en dom som ble publisert i forrige uke. Forsvarsbygg overdr