phatgiaonguyenthuy.org
Sư Khánh Hỷ giảng giải chi tiết về Chân Đế - Tục Đế (Sự thật chế đinh - Sự thật tuyệt đối)
Những sự thật trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta đều là sự thật chế định hay tục đế. Tất mọi sự vật mà chúng ta chấp nhận là sự thật, thực ra là những vật không hiện hữu, không có thật. Tất cả chỉ là vật chất và tâm hay danh và sắc mà thôi. Đó là sự thật tuyệt đối hay chân đế.