parsnakhco.com
( Package dyeing) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮﺑﻴﻦ رﻧﮓ کنی
برای رنگرزی پلی استر از رنگینه های دیسپرس استفاده می شود. یکی از روشهای رنگرزی پلی استر فرایند رنگرزی با دمای بالا یا HT process می باشد.