pantavanij.com
ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา - Pantavanij
"ระบบ eProcurement เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด"