mysvvn.com
Ngày doanh nhân nên tặng quà gì cho sếp? - Kiến Thức My SVVN
Doanh nhân là những người có đóng góp to lớn để xây dựng nền kinh tế thị trường, cạnh tranh và phát triển. Doanh nhân thành công, mở rộng doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho những người lao động. Chính bởi vậy, ngày doanh nhân Việt Nam trở thành một lễ kỹ niệm …