lottery.co.th
ประกาศจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ย. 2559
ในงวดประจำวันที 16 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกรางวัลสลาก ณ ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี