lottery.co.th
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
กองสลากยกเลิกโทรศัพท์ 0 2345 1466 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึง ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้หมายเลข 02528 9999