lottery.co.th
ร่วมด้วยช่วยกัน แจ้งผู้ซื้อสลากทุกท่าน ไม่ซื้อสลากเกินราคา 80 บาท
กองสลากได้ออกมาแจ้งกับผู้ซื้อสลาก ว่าไม่ควรที่จะซื้อสลากที่เกินราคา 80 บาท เพื่อบ่งบอกถึงการไม่สนับสนุนการจำหน่ายสลากที่เกินราคาที่กฎหมายได้กำหนดไว้