europeana.eu
De CL Psalmen Davids in musyk gebracht op vier en vyf stemmen... Nu eerst met den Hollandsen text, nevens alle de lofsangen uytgegeven
Appartient à l’ensemble documentaire : RISMImp