europeana.eu
coin, cash (Chinese money), Far Eastern, China, Qing, Sichuan
Artist: Xuan Zong (1821-50), ruler; Date(s): 1821 - 1840; Classification(s): coin, cash (Chinese money), Far Eastern, China, Qing, Sichuan; Acquisition: unknown, 1908 [CM.FE.2077-R]