europeana.eu
Portret Jan Cornelis Sylvius (1564-1638)
Find out more on Europeana