europeana.eu
Toilettipaperipaketti, 2 kpl; Nokia Silk -wc-paperipaketti
Find out more on Europeana