europeana.eu
Husgrund, historisk tid
Bebyggelselämn- ; ingar. Inom ett område 50 m diam är en husgrundmed terrasserad, stensatt kant, en kojgrund, en källargrund samtett antal oidentifierade gropar. Beväxt med granskog