europeana.eu
Fornlämningsliknande lämning
1) Stensättningsliknande lämning. Se inventeringshandlingarna. 2)Rest sten, sentida