europeana.eu
Lägenhetsbebyggelse
1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2otydliga husgrunder till ekonomibyggnader. I omgivningarnaröjningsrösen och låga stenmurar. OBS