europeana.eu
Lägenhetsbebyggelse
Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundmed spismursrest, spridda grundstenar, röjda ytor,röjningsrösen, stenmurar och brukningsväg. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade