europeana.eu
Husgrund, historisk tid
Bebyggelselämning, sentida, bestående av grunden efter ettbostadshus. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade