europeana.eu
Lövsätter, Lägenhetsbebyggelse
Bebyggelselämning, sentida, bestående av 1 torpgrund med spismursröse, brunn, stengärdesgårdar samt omgivande röjda ytor.; Häradskarta 1903.; SV-sluttning från bergshöjd