europeana.eu
Metamorphosis ofte VVonderbaere veranderingh' ende leven vanden vermaerden Mr. Qvinten Matsys constigh grof-smit, ende Schilder binnen Antvverpen, Oock van alle treffelijcke en constighe wercken, die hy ... heeft uyt-ghewerckt ...
vvaer op gemaeckt zijn eenighe ghedichten van Thomas Morus, ende andere ghelcerde mannen ..