europeana.eu
Het geld oorspronkelyk drama in 5 bedryven of 9 tafereelen en een voorspel
door J. Kats; muzyk van F. Wantzel; tooneelschikking van H