europeana.eu
August Gottfried Ritter - Europeana Collections
August Gottfried Ritter (25 August 1811 – 26 August 1885) was a German romantic composer and organist.