websitecuatui.net
SỬ DỤNG WP QUERY VÀ LOOP (VÒNG LẶP) ĐỂ LẤY BÀI VIẾT - WCT
Nguồn : thachpham.com Query (truy vấn) là một thuật ngữ hay dùng nhất trong WordPress để chỉ các truy vấn gửi đến cơ sở dữ liệu (database) để lấy thông tin của Post (hoặc Page, hoặc bất cứ một cái gì). Nếu giải thích cặn kẽ về truy vấn thì rất là dài dòng, nhưng trong …