websitecuatui.net
SỬ DỤNG PHẦN MỀM GUI NÀO ĐỂ QUẢN LÝ GIT? - WCT
TẠI SAO CẦN QUẢN LÝ GIT BẰNG GUI? Có nhiều lập trình viên sử dụng, quản lý Git dưới dạng command line, và để đạt được mức độ thuần thục và nhớ các câu lệnh cũng như quy trình (git-flow) để làm việc với Git thì quả thật mất thời gian rất dài. Theo cá …