websitecuatui.net
Hướng dẫn sửa lỗi Maximum execution time in phpMyadmin - WCT
Hướng dẫn sửa lỗi Maximum execution time in phpMyadmin Ta vào xampp\phpmyadmin\config.inc.php Tìm các dòng và sửa như sau : post_max_size =750M upload_max_filesize =750M max_execution_time =5000 max_input_time =5000 memory_limit =1000M