websitecuatui.net
Hướng dẫn đi DX Dugeon - Frozen Clue - WCT
Địa điểm : Điện thờ Altaz tại Bloody Ice Item : Frozen Clue (có 3 mức độ Easy, Normal và Hard) Vô map đập ngay con mob cản đường , sau đó mới click vào cục đá Cửa mở, đi thẳng vào trong click cục đá này cho mobs xuất hiện rồi đập … (không …