websitecuatui.net
Giới hạn INODE là gì? - WCT
NODE đại diện cho số lượng của tất cả các tập tin (file) nằm trên tài khoản Hosting của bạn. Ví dụ: một email trong tài khoản của bạn sẽ là 1 inode, một email chứa 2 tập tin đính kèm sẽ là 3 inodes. Bất kỳ tập tin hình ảnh, video, tập tin HTML, thư …