websitecuatui.net
FORCE SHIELDER - những vấn đề cần biết - WCT
Điểm mạnh: 1. Defense cao nhất trong tất cả các class: đúng, cao hơn warrior khoảng 50-100def 2. AoE skills : đúng luôn, nhưng hình như class nào cũng có ^_^ 3. 1 trong 2 class có khả năng heal máu và buff phục hồi: đây là 2 skills nhảm, dùng cho đẹp, sau này …