w.com.vn
Phương thức sáng tạo mẫu logo hiệu quả
Đối với hầu hết thương hiệu, logo là yếu tố cốt lõi của hệ thống bản sắc nhận diện. Được dùng trong hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.