vuhoangco.com.vn
Chính sách – Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng
Chính sách về an toàn lao động: công ty chủ trương điều hành và quản lý theo tiêu chí bảo đảm an toàn cho nhân viên, khách hàng và cho cộng đồng. Công ty chúng tôi đã không ngừng phấn đấu kiểm soát nhằm không để xảy ra bất cứ tại nạn lao động cho nhân viên [...]