vizia.sofia.bg
Представително проучване за приоритетите във Визия за София
Другите сфери, които са най-популярни според представително социологическо проучване и акциите на Визия за София за събиране на обратна връзка от граждани, са публичните пространства, здравето и устойчивия икономически растеж.