vizia.sofia.bg
Обществените консултации в Столична община
Проучване на Визия за София прави количествена и качествена оценка за ефективността на обществените обсъждания в Столична община