vizia.sofia.bg
Биологично разнообразие в София
Изследване на Визия за София разглежда богатството и значението на видовете и местообитанията на територията на Столична община