vizia.sofia.bg
Какво знаем за въздуха, печките и колите на София?
Качеството на въздуха е една от най-актуалните теми през последните няколко години в Столична община. Макар според данните на ИАОС въздухът да е двойно по-чист в сравнение с минали години обществените нагласи в момента са, че въздуха е много замърсен. От една страна, това се дължи на по-голямата актуалност на темата спрямо минали години, а от друга страна и на увеличаващото се желание за подобряване на качеството на живот.