vizia.sofia.bg
Енергийно развитие на СО
Извършените изследвания и анализ имат за цел да определят потенциални възможности за подобряване на дейностите на СО в три ключови подтеми – Енергийна ефективност (ЕЕ), Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и Енергийна опезпеченост (ЕО).