vizia.sofia.bg
Развитие на гражданското участие в София
Темата за гражданско участие има все по-голямо значение за развитието на съвременните общества и е обект на изследване и анализ от екипите на направленията Хора и Управление на Визия за София. Към стъпка 2 от инициативата фокусът пада върху неправителствените организации (НПО), като най-ясно изразена форма на гражданско участие, за която разполагаме с информация. Потърсени са данни от Централния регистър на Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които показват че в София за 2017 са регистрирани над 5000 неправителствени организации с различни сфери на дейност.