vizia.sofia.bg
Повърхностните води на Столична община
Днес Софийската котловина, в обхвата на която е разположена територията на СО, се отводнява от р. Искър и нейните ветрилообразно разположени притоци, а територията на самият град София се пресича от многобройните ѝ леви притоци – Перловска, Владайска, Какач и Блато.