vizia.sofia.bg
Функционално разпределение на дейностите на СO
Столична община изпълнява редица правомощия в областта на социалните, икономическите, екологичните и административните дейности. Най-големият процент от правомощията на общината е свързан с използването на земята, екология и зелена система...