vizia.sofia.bg
Многоезичието на София - Визия за София
Според проведено представително проучване най-използваният чужд език в София е английският и от 35 интервюирани, го владеят 25 човека. Всички интервюирани използват български, но като част от работата и всекидневието си те боравят с английски, френски, испански и други езици. Респондентите могат да бъдат определени като плурилигвистични, тъй като използват повече от един език във всекидневието си. Английският като най-разпространен чужд език се ползва особено много в икономическия живот на града и комуникацията с чужди бизнеси, но е също така видим с ежедневната си употреба в социалните медии. Повечето респонденти имат интерес към изучаването на езици и възприемат познанието на повече езици като възможност за опознаване на различни култури.