vizia.sofia.bg
Стъпка 2 от Визия за София завърши с доклад и анализ за събраните данни
Докладите от Стъпка 2 съдържат първоначалните заключения на екипите за състоянието на средата във всяко от седемте тематични направления на основата на събраната до този момент информация.