vazinjay.com
سرخ کننده قهوه | دستگاههای رست قهوه | آشنایی با ابزار و لوازم قهوه
سرخ کننده قهوه : سرخ کردن یا بو دادن (رست قهوه) دانه ی قهوه اولین گام برای تهیه دانه قهوه قابل مصرف است . طعم ومزه ی تلخ قهوه با میزان و چگونگی سرخ شدن دانه ها رابطه مستقیم دارد . در گذر زمان ، سرخ کردن قهوه با ابزار و روش های مختلفی انجام شده است .