tuongphatquangdai.com
CÔ CHÍN - 02 » Tượng Phật Quảng Đại %
Cô Chín Thượng Ngàn được coi như là một nữ thần rừng rất linh thiêng, ai cầu gì mà thành tâm thì Cô đều ban phúc.