tuongphatquangdai.com
CẬU BÉ » Tượng Phật Quảng Đại %
Cậu Bé thường hay giáng đồng với trang phục màu xanh. Người ta quan niệm mỗi bản đền đều có một Cậu Bé coi giữ gọi là Cậu Bé Bản Đền.