tuoitudong.com.vn
Thiết bị TurfWeather - Tưới tự động
Phạm vi: Wireless 1km Ghi dữ liệu trong 60 ngày