tuoitudong.com.vn
Thiết bị báo hiệu ECO-ID - Tưới tự động
Sử dụng cho tưới nhỏ giọt Pop-up 15cm, ren trong 1/2"