tuoitudong.com.vn
Đầu tưới Solo Drip - Tưới tự động
Tưới nhỏ 8 tia Lưu lượng: 0 - 60 lit/giờ